62. Ko je kriv?

Naša crkva,  crkva adventista sedmoga dana lagano umire u formalizmu i gresima, potpuno neosetljiva za pozive Neba. Ko je kriv za to? Šta vi mislite? ima samo dva odgovora. Krivi su sveštenici, tj. propovednici, ili kriva je pastva, tj. narod. Recite sada sami ko je kriv? Po Svetome Pismu uvek za duhovno otpadništvo su krivi oni koji podučavaju narod, tj. sveštenici. Tako piše u pismu. Evo na primer u jevanđelju po Mateju 27 glava 20 stih: ”A glavari sveštenički i starešine nagovoriše narod da ištu Varavu, a Isusa da pogube”. Isto tako piše u 27 glavi 41 stihu: ”A tako i glavari sveštenički s književnicima i starešinama podsmevajući se (Hristu) govorahu: “Drugima pomaže, a sebi ne može pomoći. Ako je car Izrailjev, neka siđe sa krsta. On (Hristos) se uzdao u Boga, neka mu pomaže sad, ako mu je po volji, jer govoraše: Ja sam sin Božji.

I tako kroz celo pismo možemo da vidimo to! Kada pogledamo reforme koje je sam Bog izveo kroz svoje odabrane sluge, možemo videti da su to bili najčešće ljudi koji nisu bili iz svešteničkih porodica, već su poticali iz iz siromašnih sredina, ili su učinjeni siromašnima da bi mogli biti upotrebljeni! Tako i danas Adventistička crkva je na umoru, a propovednici se bogate ne u karakteru, nego u novcu, laži, tuđim ženama i neposvećenosti. Dokle?! isus koga su oni odbacili, kaže: “Ja sam. Neću više odlagati”. Dakle Bog je rekao svoje i propalo sveštenstvo je reklo svoje. Bog podiže siromašne, a bogate otpušta prazne. A sveštenstvo tj. propovednici otpuštaju milost i Boga, a prihvataju novac, svet, laž i đavola, i tako se sve završava. Na koju ćete stranu vi narode? Ako krenete za vašim dosadašnjim učiteljima poginućete, a ako krenete za Isusom, spašćete se. Poslušajte ovu vest i budite spašeni. Amin