38. Sukob


Između Boga i sotone je davno nastao sukob. To su dve struje koje nepomirljivo stoje na dvema različitim stranama. I u našoj sredini, sredini adventista sedmog dana postoje i postojaće sve veće podele sa jasnim granicama. Isus u našoj sredini je Onaj koji rešeta i samo mali ostatak će ugledati Njegovo lice. Da li ćemo biti spremni za Njegov dolazak ili nećemo? Hoćemo li biti u skupini ljudi sa novim srcem od Duha Svetoga koja je u manjini, ili ćemo izabrati da ostanemo na starom putu bez promene srca od Svetoga Duha? Mač je oštar sa obe strane, što će reći da Svevidećem oku neće promaći ništa! Vreme brzo prolazi. Do Hristovog dolaska je tako malo. Da li ćemo preostalo dragoceno vreme provesti u grehu ili ćemo mu okrenuti leđa i tražiti potpunu promenu od Duha? Lažni učitelji viču mir, a mira nigde nema. Biti ravnodušan prema plaču Svetoga Duha je vrlo opasna stvar. I ako nema ni jednog u stotini ili u hiljadu koji poznaje Isusa od Duha Svetog, ko nam to govori sa propovedaonica. Ili je Bog možda pogrešio što je upotrebio Duha proroštva današnjice da progovori i ukaže na smrtonosni oganj sa pogrešnog oltara. “Nećemo Duha, nećemo Duha dovoljni smo sebi”, viču ljudi sa propovedaonica i iz crkvenih klupa. “Nećemo istinu, nećemo istinu”, viče se iz glasa. A zašto? Zato što je Isus istina, a On nije dobro došao kod najvećeg broja crkvenih adventista. Pravi od Duha Svetoga adventisti viču: “Hoćemo Isusa, hoćemo Isusa u naš život.” I tako će ta podela do kraja ostati. Ohrabrujem one koji nisu u malom ostatku da počnu da viču: “Hoćemo potpuno od Duha promenu, hoćemo od Duha da Isus svakotrenutačno živi u nama.” Siguran sam da taj poziv neće biti uzaludan. Da, hvala za to samo Bogu. Amin.